Aktuální konzultační dny Metodického centra  


Odkaz pro podání e-přihlášky naleznete zde:
https://is.jamu.cz/prihlaska/info?filtr-typ-studia=C&filtr-forma-studia=&filtr-fakulta=5451

Termíny konzultačních dnů Metodického centra 2020/2021

Slovo k organizaci Metodického centra:

Konzultační den 24 10. proběhne distančně ve formě přenosu tří přednášek z koncertního sálu HF JAMU. Program a odkaz ke sledování bude rozeslán všem posluchačům Metodického centra a studentům oboru Klavírní pedagogika.

V rámci zahájení distanční výuky jsou pro posluchače MC znovu přístupné studijní materiály. Heslo k nim obdrží každý posluchač e-mailem.

Aktuality k probíhajícímu studiu v Metodickém centru v září 2020

Vážené kolegyně a kolegové, posluchači studia v Metodickém centru HF JAMU,

Nejprve bychom Vám chtěli vyjádřit poděkování za spolupráci, respektování všech hygienických opatření a hojnou účast na zahájení studia 12. září. Naše setkání uvedlo  půvabné vystoupení Amálie Vlčkové skladbami C. Czerného a F. Chopina. Kromě studijních a  organizačních záležitostí, jste byli informováni o předpokládané náplni hlavního programu všech konzultačních dnů v tomto akademickém roce pro K2, K3, K4 a K5. Absolventům jednotlivých kurzů byla předána Osvědčení. Prosíme nepřítomné, aby si připravená Osvědčení o absolvování kurzu vyzvedli v následujícím termínu hromadných konzultačních dnů.

Vzdělávací část konzultačního dne zahrnovala:

 1. Přednášku prof. J. Jiraského, Ph. D. o Beethovenově klavírním odkazu a současných pohledech na interpretaci jeho skladeb s ukázkami u klavíru i z nahrávek.
 2. Doporučení ke sledování finálového koncertu Concertina Praga v závěru konzultačního dne. Byly poskytnuty odkazy na přímý přenos.
 3. Doporučení k prostudování nového čísla časopisu pianissimo, případně čísel předchozích, pokud se jedná o nové posluchače MC.

Omluveným studujícím jsme na požádání poskytli nezbytné informace v písemné či telefonické komunikaci. Každý z Vás by již měl mít potvrzenu svou přihlášku a žádost o individuální lekce, pokud nejsou zahrnuty v základní nabídce K1. Dále jsou s Vámi řešeny tajemníkem MC otázky úhrady poplatků za studium ve stanovených termínech. Na webových stránkách JAMU jsou dostupná sdělení o opatřeních související s nemocí Covid 19 a všem posluchačům MC bylo zasláno písemné vyjádření děkana HF JAMU „Slovo děkana k Nařízení mimořádného opatření krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č. 2/2020“.

 

Často se dotazujete na způsob dalšího pokračování naší spolupráce ve změněných podmínkách probíhající pandemie. Rádi bychom Vás informovali o aktuálním stavu přípravy říjnové výuky hromadných i individuálních předmětů.

 

Předpokládaný průběh hromadné a individuální výuky v říjnu 2020:

 • Veškerá výuka individuálních předmětů pro posluchače všech pěti kurzů zůstává zachována beze změn formou kontaktní výuky. Po domluvě s příslušným pedagogem můžete v odůvodněných případech požádat i o formu distanční.
 • Rozvrh hromadných předmětů v obou ročnících Kurzu 1 dne 10. října zůstává zachován ve formě kontaktní výuky. Skupiny nepřesahují povolený počet patnácti účastníků.
 • 10. proběhne kontaktní výuka v Kurzech 2, 3, 4 a 5. Posluchači budou rozděleni po patnácti do koncertního sálu a dalších čtyř učeben. Mezi jednotlivými bloky přednášek budou přestávky. Pro dopolední společnou část přednášek pro všechny kurzy je plánována přednáška spojená s vystoupením žáků doc. Libuše Tiché, Ph. D. Odpolední část bude v K2 (oba ročníky) probíhat podle rozvrhu, tedy 12:00 Dějiny a literatura klavíru, 13:45 Stylová analýza instruktivního klavírního repertoáru. V K3 a K4 bude pokračovat od 12:00 přednáška doc. Libuše Tiché, Ph. D a od 14:00 komentovaný koncert posluchačů-pedagogů studujících v Kurzu 4.
 • Posluchače K5 prosíme o potvrzení zájmu zúčastnit se říjnového konzultačního dne nejméně týden před jeho konáním, tj. do 17. 10., abychom zajistili dostatečnou kapacitu učeben.
 • Pro posluchače, kteří si potřebují nahradit nepřítomnost v K1 10. 10. v termínu 24. 10. platí rovněž nutnost se přihlásit na tento termín do 17. 10.

Výše uvedené informace jsou platné pro současnou situaci. Pokud dojde ke změnám, budete neprodleně upozorněni.

 

S přáním pevného zdraví za pedagogy a organizační pracovníky

 

Prof. Alena Vlasáková

Vedoucí MC


Prosím,  obracejte se na nás se svými sděleními a dotazy podle naší působnosti následovně:

v záležitostech odborného nebo soukromého charakteru, s náměty a reakcemi na výuku, s žádostmi o zařazení do výuky k pedagogům MC  se obracejte na adresu  alenavlasakova@seznam.cz

Organizacestudia, přihlášky, objednané hodiny, průkazky, omluvy neúčasti v hromadné výuce, změny v osobních údajích apod. na adresu mc.jamu@seznam.cz - korespondenci z této adresy vyřizuje tajemník MC MgA. Dominik Gál, je však automaticky přeposílána i na mou adresu. Pokud Vaše záležitost vyžaduje mou odpověď, ujmu se jí.

Osobní korespondence s tajemníkem MC MgA. Dominikem Gálem: gal.piano@gmail.com

Platby a veškeré finanční záležitosti vyřizuje MgA. Kateřina Polášková, Projektové oddělení HF JAMU, polaskova@jamu.cz

Objednávky výpůjček hudebnin z knihovny MC adresujte na knihovna.mc@seznam.cz nebo v.vojnovic@email.cz - knihovník MgA. Viktor Vojnovič vám bude během zahajovacího dne k dispozici v učebně 109 a poskytne Vám informace o studijních materiálech.

 

Preventivní opatření ke snížení rizika vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19

 • Při vstupu do budovy HF JAMU Vás žádáme o desinfekci rukou, desinfekční prostředky budou připraveny i na chodbách a v učebnách.
 • Po celou dobu přítomnosti v prostorách školy jsou nezbytné roušky pro ochranu úst a nosu.
 • Pokud je to možné, žádáme Vás o dodržení bezpečné vzdálenosti od ostatních účastníků.
 • Posluchači MC nemusejí vyplňovat potvrzení o zdravotním stavu a kontaktní údaje, neboť jsou elektronicky evidováni. Prosíme všechny, aby zvážili svou účast vzhledem k příznakům nemoci či svým kontaktům s  podezřením na nebezpečí nákazy.

Pokud Vám v účasti na zahajovacím konzultačním dnu brání jakékoliv důvody, prosíme Vás o okamžité sdělení ohledně své neúčasti na adresu mc.jamu@seznam.cz  nejen kvůli organizaci, ale i kvůli dodržení stanovených limitů počtu osob ve výukových prostorách.

Budeme se těšit na setkání s Vámi 12. září.

S přáním úspěšného a inspirací naplněného akademického roku prožitého ve zdraví

Vás za všechny pedagogy a spolupracovníky Metodického centra zdraví

prof. MgA. Alena Vlasáková  - vedoucí MC HF JAMU

Vítejte na stránkách klavírního časopisu Pianissimo. Časopis vznikl v roce 2013 na půdě Metodického centra Katedry klavírní interpretace Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Informuje o zajímavostech z oblasti klavírní hry – publikuje úspěšné práce posluchačů katedry a Metodického centra, obsahuje informace o dění na katedře i v MC – informuje o pomůckách do výuky, o koncertech, soutěžích, přehlídkách, kurzech, masterclassech, dále obsahuje články o improvizaci, zajímavých klavírních skladbách, rozhovory aj.

Vzhledem ke stále narůstajícímu počtu článků byly vytvořeny internetové stránky časopisu, kde je možné publikovat i články, které do Pianissima z prostorových nebo jiných důvodů nejsou zařazeny. Stránky slouží především posluchačům KKI a MC HF JAMU k doplnění jejich studia, ale také široké veřejnosti k nahlédnutí a získání přehledu o aktivitách a zajímavých akcích na KKI HF JAMU a na dalších spolupracujících hudebních školách a institucích.

Nejnovější příspěvky: