Jiné

MC HF JAMU 2015 / 2016

Podmínky uzavření ročníku v Kurzu 1, 1. ročník:

1. Prezenčními listinami doložená účast alespoň 80% v hromadné a individuální výuce. V případě nemoci nebo jiných závažných důvodů neúčasti může posluchač vynahradit svou nepřítomnost v jiném kurzu.

2. Na základě schválení pedagogy MC na poradě 25. 9. 2015 bude první ročník kurzu 1 zakončovat studium v předmětu Hra na klavír komisionálním zápočtem. Posluchač musí přednést program v rozsahu patnácti minut z připraveného dvacetiminutového repertoáru. Výběr skladeb určí komise.

Program zápočtového vystoupení musí obsahovat nejméně jednu vícestránkovou etudu, nebo více etud kratších, např. 4 osmitaktová cvičení C. Czerny op. 821. Dále skladbu polyfonní, větu z klasické sonatiny nebo sonáty, skladbu z období romantismu a skladbu z 20. či 21. století. Repertoár je volen výhradně z oblasti instruktivní literatury. Posluchač může hrát program z not, jedna skladba však musí být hrána zpaměti. Tato skladba musí být vyznačena na zkušebním lístku, který předloží posluchač komisi při příchodu k zápočtu. Zkoušejícím je pedagog, který vyučuje daného posluchače. Repertoár, který zazní u zápočtu, vybírá zkušební komise.

3. V ostatních předmětech uděluje zápočet pedagog, který je vyučuje, s výjimkou předmětu Hudební pedagogika.

4. V prvním ročníku je zkouškou ukončen předmět Hudební pedagogika. Absolventi vysokých škol, kteří vystudovali předměty Pedagogika a Psychologie, jsou od zkoušky osvobozeni. Mohou se však výuky těchto předmětů zúčastnit. Na Osvědčení je v tomto případě uvedeno, že je předmět uznán.

Podmínky pro získání Osvědčení o absolvování kurzu 1 v MC HF JAMU po ukončení druhého ročníku studia.

1. Prezenčními listinami doložená účast alespoň 80%. V případě nemoci nebo jiných závažných důvodů neúčasti může posluchač vynahradit svou nepřítomnost v jiném kurzu.

2. Vypracování a obhájení závěrečné písemné práce z metodiky klavírní hry. Rozsah práce je 20 stran textu.

3. Komisionální zkoušky v předmětech Metodika klavírní hry, Hra na klavír a Vyučovatelská praxe, Hudební psychologie. V předmětu Hra na klavír jsou podmínky zkoušky shodné se zápočtem v prvním ročníku, program nesmí být opakován z předchozího ročníku. Otázky ke zkoušce budou posluchačům předloženy předem.

4. V předmětu Vyučovatelská praxe navrhuje hodnocení vyučující, který ve dvou letech posuzuje průběžně úroveň výkonů v tomto předmětu.
Předměty Osobní kreativita, Interpretační seminář a Pedagogický seminář jsou započteny za aktivitu v předmětech a za účast.

Po splnění podmínek uzavření základního kurzu studia v MC bude vystaveno Osvědčení s vyznačením klasifikace v jednotlivých předmětech a udělených zápočtů. Pokud posluchač studuje doplňkově volitelné předměty Improvizace, Hra na cembalo či Korepetice, budou rovněž na Osvědčení uvedeny, ale bez klasifikace.

Další ustanovení

Pokud posluchač Kurzu 1 nevykoná příslušné zkoušky a zápočty, není mu vystaveno Osvědčení. Může však obdržet potvrzení o docházce do tohoto kurzu na základě 80% prezence. Je mu umožněno po ukončení kurzu pokračovat v kurzech následných.

V Brně 25. 9. 2015 

prof. MgA. Alena Vlasáková
vedoucí MC HF JAMU