Knihovna MC HF JAMU

Komenského nám. 6, Brno

Knihovní řád

Knihovna MC v novém akademickém roce zahajuje provoz v první konzultační den MC. Pro pedagogy a denní studenty KKI jsou materiály k dispozici během týdne dle domluvy, pro posluchače MC je otevřena v termínech konzultačních dnů od 8.30 do 16.00. Půjčování materiálů zajišťuje tajemník katedry, který dohlíží na fungování knihovny a řeší dotazy studentů KKI a posluchačů MC KKI. V termínech konzultačních dnů a v přípravném dni před MC s chodem knihovny pomáhají asistenti MC studující obor Hra na klavír a klavírní pedagogika v magisterském stupni. Materiály knihovny MC jsou půjčovány prezenčně nebo absenčně, a to pedagogům a studentům KKI a posluchačům Kurzu č. 1, 2, 3 a 4 MC KKI (posluchači Klubu MC tuto možnost nemají).

Každý posluchač, který chce využívat služeb knihovny MC, musí znát knihovní řád a mít při sobě platnou průkazku. Uživatel knihovny bude obsloužen u šatny č. 109, sám nemá přístup do skříní s materiály, ani se nezdržuje v prostorách učebny č. 109, kde asistenti MC manipulují s půjčovanými materiály.

Zájemci z MC mohou ideálně o přípravu materiálů požádat předem – materiál pro ně bude nachystán v den konání MC. Maximální počet absenčních výpůjček je 5 kusů na měsíc. Prezenční výpůjčky není dovoleno vynášet mimo školu a je nutné je vrátit asistentům nebo tajemníkovi KKI nejpozději do 16h téhož dne.

V průběhu konzultačního dne bude rovněž možné podat objednávku na materiál, a to v časech 8.30-9.45h a 11.30-12.00. Ranní objednávky budou připraveny k vyzvednutí v polední pauze, polední objednávky po odpoledních přednáškách. Podávání objednávek v průběhu přednášek nemusí být vyřízeno v závislosti na množství povinností a doporučených aktivit asistentů MC (mezi doporučené aktivity patří i návštěva přednášek).

Pokud uživatel u zapůjčeného materiálu objeví nějaké závady, je povinen závady neprodleně nahlásit asistentům nebo tajemníkovi MC. Prezenční i absenční materiály nesmí uživatel půjčovat dalším osobám. V případě ztráty nebo poškození materiálu je uživatel povinen nahradit Metodickému centru vzniklou škodu.

Materiály lze zapůjčit po dobu jednoho měsíce (tj. do dalšího termínu MC). V případě nedodržení výpůjční lhůty bude v zimním semestru 2015 účtovaná pokuta 1,- Kč/den za 1 vypůjčený materiál, od února 2016 se cena pokuty sjednocuje s knihovním řádem Knihovny JAMU na 2,- Kč/den za jeden nevrácený materiál (Výjimku tvoří pedagogové KKI, kteří potřebují vybrané materiály k výuce). Vybrané pokuty poslouží k nákupu nových nebo obnově opotřebovaných materiálů knihovny MC.

V případě omluvené nepřítomnosti lze po žádosti prodloužit výpůjčku o další měsíc. V tom případě je nutné na kontaktní mail napsat, které materiály chce posluchač prodloužit. Pokud dojde k opakovanému nevracení nebo ztrátě materiálů, může být posluchač dočasně nebo trvale zbaven uživatelských práv.

Materiály nelze ve škole kopírovat. Cenný notový materiál a knihy (tj. originály urtextů, soukromý materiál (sm), knihy v jednom výtisku aj.) lze vypůjčit pouze PREZENČNĚ (v  rámci konzultačního dne MC). V případě zájmu o hlubší prostudování prezenčního materiálu může zájemce upozornit asistenta MC na potřebu zpřístupnění některých materiálů k absenční výpůjčce, tajemník s vedením MC a KKI žádost zváží a bude hledat odpovídající řešení.

Novinky v katalogu budou průběžně oznamovány v konzultačních dnech nebo na stránkách Pianissima.

Při objednávce materiálů použijte kontaktní adresu: knihovna.mc@seznam.cz

Do emailu je zapotřebí uvést:

• své jméno a příjmení, číslo průkazky
• jméno autora a název objednaného materiálu
• katalogizační číslo
• datum konzultačního dne, kdy přijedete a budete chtít knihy prostudovat nebo půjčit

Katalogy studijních materiálů:

Barevně označené materiály lze půjčovat i absenčně.

Knihy

Komorní hudba

Noty

Školy

Etudy

Novinky v knihovně:

DIANOVSKÝ, Cyril. Vzťah techniky a interpretácie. 1. vyd. VŠMU v Bratislavě, 2014. 95 s.

Kniha je členěna do dvou částí. V první části se autor v mnoha kapitolách zabývá jednotlivými důležitými složkami klavírní interpretace. Setkáme se zde s mnoha citacemi od spisovatelů, básníků či hudebníků. Druhá část kromě závěru a seznamu literatury obsahuje obrazovou přílohu s fotkami  J. Albrechta, G. G. Nejgauze, jeho syna S. G. Nejgauze a jeho žáka S. Richtera.

HANOUSEK, Pavel – HANOUSEK, Petr – HANOUSEK, Jan. Vzlety a pády. 1. vyd. Tiskárna Harok, 2016. 93 s.

Obsah knihy: „Augoeidejské tělo“ – příběh a rozprava o těle a hmotě, „Dvacet let s Beethovenkou“ – poohlédnutí za přípravami a pořádáním festivalu a soutěže Beethovenův Hradec, „Jen pár tónů“ – několik krátkých vzletných básní.

Součástí knihy je CD „Violombe“ se sedmi autorskými skladbami pro violoncello (Jan Hanousek) a djembe (Zdeněk Janeček).

Knihu lze vypůjčit prezenčně (v rámci konzultačního dne MC).