Historie a současnost MC

Z podnětu MŠMT byl v roce 1992 na Hudební fakultě JAMU vypracován a schválen projekt, na jehož podkladě vzniklo Metodické centrum – účelové mezikatedrální pracoviště pro další vzdělávání pedagogických pracovníků základních uměleckých škol, konzervatoří, středních a vysokých škol se zaměřením na výuku hry na hudební nástroj. V akademickém roce 1992/1993 byly v rámci celoživotního vzdělávání otevřeny kurzy v oborech hra na klavír, hra na smyčcové a na dechové nástroje. Jedinečnou koncepci vzdělávacích kurzů MC vytvořila prof. Alena Vlasáková, pedagožka klavírní hry, metodiky a dalších odborných předmětů na JAMU a HAMU. V klavírním oboru se od počátku jednalo o čtyřsemestrální kurzy, které zahrnovaly jak hromadnou výuku předmětů Metodika klavírní hry, Pedagogika, Psychologie, Pedagogický seminář, Interpretační seminář, tak individuální výuku předmětů Hra na klavír a Pedagogické konzultace. Klavírní studium bylo zakončováno po prvním roce klasifikovanými zápočty, ve druhém roce komisionálními zkouškami z předmětů Metodika, Psychologie, Pedagogika, Hra na klavír, Vyučovatelská praxe a obhajobou závěrečné písemné práce.

Vzdělávání klavírních pedagogů se neustále rozšiřovalo a poptávka po zařazení do kurzů v rámci celoživotního vzdělávání a DVPP po prvních dvou letech výrazně převyšovala personální i prostorové možnosti školy. V akademickém roce 2003/2004 se v kurzech Metodického centra pro obor hra na klavír vzdělávalo již přes sto pedagogů všech stupňů uměleckého školství. Díky velkému zájmu o možnost dalších forem odborného vzdělávání se nabídka kurzů neustále rozšiřuje, zároveň s počtem lektorů špičkové úrovně, převážně klavírních pedagogů JAMU, a vybavením Metodického centra moderními studijními materiály a pomůckami.

Po prvních šesti letech existence kurzy absolvovalo 150 učitelů, kteří požadovali zřízení následného čtyřsemestrálního studia, v němž by měli možnost dále prohloubit dosud získané poznatky a praktické dovednosti. Proto byl původní projekt rozšířen o další čtyřsemestrální kurz, určený pro absolventy kurzu předchozího. Kromě Metodiky, Hry na klavír, individuální výuky Korepetice, konzultací se žáky, Pedagogického a Interpretačního semináře, obsahoval předměty Teorie klavírní interpretace, Dějiny a literatura klavíru, Instruktivní literatura, Čtyřruční hra na klavír, Výuka metodiky klavírní hry na konzervatoři a na pedagogické fakultě. Ve čtvrtém semestru měli absolventi možnost výběru nejméně dvou předmětů, ze kterých vykonali komisionální zkoušku. Zároveň po celou dobu probíhal i základní čtyřsemestrální kurz. Ten absolvovalo dalších 120 frekventantů. Absolventům základního i následného čtyřsemestrálního studia bylo na závěr vydáváno Vysvědčení, později změněno na Osvědčení, s vyznačením studovaných předmětů a s hodnocením dosažených výsledků. Kurzy probíhaly o sobotách, kdy se uskutečňovaly jak hromadné lekce pro daný ročník, tak i individuální lekce, navíc byla všem frekventantům poskytována možnost účasti na pedagogických a interpretačních seminářích společných pro všechny ročníky. Podle individuálních možností posluchači navštěvovali výuku v rozsahu dvou až tří sobot v měsíci. Základní rozsah povinné účasti byl sto hodin za rok.

Kurzy absolvovali pedagogové převážně z ČR, početná skupina ze SR, dále jednotlivci ze Švédska, Turecka, Ukrajiny, Ruska, Polska a Japonska. Po několik let zde též probíhala výuka klavírních pedagogů nevidomých či těžce slabozrakých, absolventů Deylovy konzervatoře pro zrakově postižené, ve speciální skupině. HF JAMU jim vytvořila vhodné podmínky pro možnost plnohodnotného vzdělávání s ostatními frekventanty.

V době, kdy bylo potřeba pomoci klavírním pedagogům se zvládnutím znalostí a dovedností v odborné angličtině a němčině, bylo vzdělávání v MC rozšířeno o doplňkové kurzy Angličtina u klavíru a Němčina u klavíru, kde byly posluchači podle své jazykové vyspělosti seznamováni nejen se zvolenými jazyky, ale i s praktickou výukou modelových žáků, orientací v odborném textu či porozumění mluvenému textu na masterclassech. Dr. Zdeněk Vašíček vytvořil speciální studijní materiály a vícejazyčné slovníky pro tehdejší posluchače, kteří uzavírali jazykové studium komisionální zkouškou. Tato nabídka není v současnosti aktuální vzhledem k rostoucí úrovni jazykové přípravy klavírních pedagogů na konzervatořích i vysokých školách.

Pro každého z dosavadních absolventů je v Metodickém centru vytvořena možnost trvalého kontaktu s novými poznatky v oboru klavírní hry a pedagogiky dvojím způsobem. Jednak formou dalšího soustavného studia ve čtyřsemestrálních kurzech, kde si frekventant může podle svých potřeb libovolně vybírat předměty z nabídky čtyř typů kurzů a v jejich rámci si sestavit i svůj individuální studijní plán, jednak formou členství v Klubu MC nově označovaného jako Kurz 5, který je zván čtyřikrát ročně na společný konzultační den s posluchači kurzů, přičemž jsou členové Klubu MC informováni o nových studijních materiálech i o aktuálním dění v oblasti klavírní pedagogiky a interpretace podle svého zájmu a zaměření.

V současnosti již můžeme sledovat pozitivní výsledky, kterých dosahují absolventi kurzů v oblasti klavírní pedagogiky a interpretace. Projevují se v mnoha směrech. Statisticky jasná je např. vysoká účast a úspěšnost jejich žáků v uměleckých soutěžích, výkony žáků i pedagogů na interpretačních a pedagogických seminářích, stoupající úroveň přípravy žáků na konzervatoře a vysoké školy uměleckého směru a značné rozšíření aktivity pedagogů v místech jejich působení, kam přinášejí nejen nové poznatky a studijní materiály, ale i atmosféru spolupráce a nadšení pro hledání nových cest a možností zkvalitňování výuky. Významným momentem pro hodnocení úspěšnosti pedagogické práce absolventů je však i skutečnost, že dokáží vychovávat žáky k porozumění hodnotné hudbě, tříbit jejich vkus a vyvolávat lásku k umění a úctu k jeho tvůrcům. Mnozí z absolventů MC jsou nejen pedagogy, ale působí i jako metodici či vedoucí pracovníci. V rámci MC byla navázána široká spolupráce, jak mezi pedagogy v ČR, tak mezi pedagogy českými a slovenskými a stále přibývá i dalších zahraničních kontaktů.

MC disponuje vlastní knihovnou studijních materiálů, not, knih, a dalších učebních pomůcek, je vybaveno audiovizuální technikou, zvukovými a obrazovými nosiči. Toto vybavení slouží i studentům a pedagogům Katedry klavírní interpretace HF JAMU, zejména při studiu klavírní pedagogiky, a umožňuje bohatší poradenskou i badatelskou činnost MC. Pedagogům, kteří navštěvují kurzy, je k dispozici i knihovna JAMU v budově Astorka, jsou zváni na koncerty, mistrovské kurzy a další odborně zaměřené akce školy, které souvisejí s jejich profesí.

Pedagogové MC HF JAMU vystupují na přednáškách, seminářích, koncertech a vedou interpretační kurzy v naší republice i v zahraničí, dlouhodobě a pravidelně spolupracují  s řadou škol (ZUŠ, konzervatoře, VŠ) a s Pedagogickými centry v jednotlivých krajích.

Od svých počátků MC každoročně zve zahraniční přednášející, významné klavíristy a pedagogy ze Slovenska, Rakouska, SRN, Polska, Ruska, Ukrajiny, Izraele, Francie, USA a dalších zemí.

Na půdě MC zahájila svou poradenskou a organizační činnost „Agentura Koncertík“, která umožňuje klavírním pedagogům nabídku výměnných koncertů jejich tříd a s nimi spojené výlety u nás i do zahraničí, vzájemné přátelské poznávání, bohaté zážitky žáků a odborné diskuse pedagogů. Tuto činnost organizují studující pedagogové v kurzech MC i absolventi kurzů, aby byla zajištěna další možnost neformální výměny zkušeností i větší motivace žáků pro studium klavírní hry a uplatnění dosažených výsledků. Po přerušení této aktivity v posledních letech se pokusíme na tuto tradici opět navázat.

Na interpretačních seminářích kurzů MC jsou účastníkům představovány výkony vynikajících studentů klavírní hry na HF JAMU, aby jim v případě zájmu mohli nabídnout možnost koncertních vystoupení v místě svého působení. Jsou také propagovány mimořádné výkony studentů konzervatoří a ZUŠ. Na tyto semináře jsou pravidelně zváni vítězové národních a mezinárodních klavírních soutěží.

Během složitého období uzavření škol z důvodu pandemie koronaviru jsme prostřednictvím našeho kanálu YouTube živě vysílali sobotní přednášky, semináře a koncerty. Přednášky a semináře některých kurzů probíhaly interaktivně prostřednictvím platformy ZOOM. Pro posluchače MC jsme zdigitalizovali a dálkově zpřístupnili část knihovny MC, včetně titulů využitelných pro distanční klavírní výuku. 

V následujícím akademickém roce nabízíme sto padesát míst pro posluchače pěti akreditovaných kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oboru Hra na klavír.  Kurzy Metodického centra v oboru klavírní hry jsou akreditovány MŠMT:

Z podnětu MŠMT byl v roce 1992 na Hudební fakultě JAMU vypracován a schválen projekt, na jehož podkladě vzniklo Metodické centrum – účelové mezikatedrální pracoviště pro další vzdělávání pedagogických pracovníků základních uměleckých škol, konzervatoří, středních a vysokých škol se zaměřením na výuku hry na hudební nástroj. V akademickém roce 1992/1993 byly v rámci celoživotního vzdělávání otevřeny kurzy v oborech hra na klavír, hra na smyčcové a na dechové nástroje. Jedinečnou koncepci vzdělávacích kurzů MC vytvořila prof. Alena Vlasáková, pedagožka klavírní hry, metodiky a dalších odborných předmětů na JAMU a HAMU. V klavírním oboru se od počátku jednalo o čtyřsemestrální kurzy, které zahrnovaly jak hromadnou výuku předmětů Metodika klavírní hry, Pedagogika, Psychologie, Pedagogický seminář, Interpretační seminář, tak individuální výuku předmětů Hra na klavír a Pedagogické konzultace. Klavírní studium bylo zakončováno po prvním roce klasifikovanými zápočty, ve druhém roce komisionálními zkouškami z předmětů Metodika, Psychologie, Pedagogika, Hra na klavír, Vyučovatelská praxe a obhajobou závěrečné písemné práce.

Vzdělávání klavírních pedagogů se neustále rozšiřovalo a poptávka po zařazení do kurzů v rámci celoživotního vzdělávání a DVPP po prvních dvou letech výrazně převyšovala personální i prostorové možnosti školy. V akademickém roce 2003/2004 se v kurzech Metodického centra pro obor hra na klavír vzdělávalo již přes sto pedagogů všech stupňů uměleckého školství. Díky velkému zájmu o možnost dalších forem odborného vzdělávání se nabídka kurzů neustále rozšiřuje, zároveň s počtem lektorů špičkové úrovně, převážně klavírních pedagogů JAMU, a vybavením Metodického centra moderními studijními materiály a pomůckami.

Po prvních šesti letech existence kurzy absolvovalo 150 učitelů, kteří požadovali zřízení následného čtyřsemestrálního studia, v němž by měli možnost dále prohloubit dosud získané poznatky a praktické dovednosti. Proto byl původní projekt rozšířen o další čtyřsemestrální kurz, určený pro absolventy kurzu předchozího. Kromě Metodiky, Hry na klavír, individuální výuky Korepetice, konzultací se žáky, Pedagogického a Interpretačního semináře, obsahoval předměty Teorie klavírní interpretace, Dějiny a literatura klavíru, Instruktivní literatura, Čtyřruční hra na klavír, Výuka metodiky klavírní hry na konzervatoři a na pedagogické fakultě. Ve čtvrtém semestru měli absolventi možnost výběru nejméně dvou předmětů, ze kterých vykonali komisionální zkoušku. Zároveň po celou dobu probíhal i základní čtyřsemestrální kurz. Ten absolvovalo dalších 120 frekventantů. Absolventům základního i následného čtyřsemestrálního studia bylo na závěr vydáváno Vysvědčení, později změněno na Osvědčení, s vyznačením studovaných předmětů a s hodnocením dosažených výsledků. Kurzy probíhaly o sobotách, kdy se uskutečňovaly jak hromadné lekce pro daný ročník, tak i individuální lekce, navíc byla všem frekventantům poskytována možnost účasti na pedagogických a interpretačních seminářích společných pro všechny ročníky. Podle individuálních možností posluchači navštěvovali výuku v rozsahu dvou až tří sobot v měsíci. Základní rozsah povinné účasti byl sto hodin za rok.

Kurzy absolvovali pedagogové převážně z ČR, početná skupina ze SR, dále jednotlivci ze Švédska, Turecka, Ukrajiny, Ruska, Polska a Japonska. Po několik let zde též probíhala výuka klavírních pedagogů nevidomých či těžce slabozrakých, absolventů Deylovy konzervatoře pro zrakově postižené, ve speciální skupině. HF JAMU jim vytvořila vhodné podmínky pro možnost plnohodnotného vzdělávání s ostatními frekventanty.

V době, kdy bylo potřeba pomoci klavírním pedagogům se zvládnutím znalostí a dovedností v odborné angličtině a němčině, bylo vzdělávání v MC rozšířeno o doplňkové kurzy Angličtina u klavíru a Němčina u klavíru, kde byly posluchači podle své jazykové vyspělosti seznamováni nejen se zvolenými jazyky, ale i s praktickou výukou modelových žáků, orientací v odborném textu či porozumění mluvenému textu na masterclassech. Dr. Zdeněk Vašíček vytvořil speciální studijní materiály a vícejazyčné slovníky pro tehdejší posluchače, kteří uzavírali jazykové studium komisionální zkouškou. Tato nabídka není v současnosti aktuální vzhledem k rostoucí úrovni jazykové přípravy klavírních pedagogů na konzervatořích i vysokých školách.

Pro každého z dosavadních absolventů je v Metodickém centru vytvořena možnost trvalého kontaktu s novými poznatky v oboru klavírní hry a pedagogiky dvojím způsobem. Jednak formou dalšího soustavného studia ve čtyřsemestrálních kurzech, kde si frekventant může podle svých potřeb libovolně vybírat předměty z nabídky čtyř typů kurzů a v jejich rámci si sestavit i svůj individuální studijní plán, jednak formou členství v Klubu MC nově označovaného jako Kurz 5, který je zván čtyřikrát ročně na společný konzultační den s posluchači kurzů, přičemž jsou členové Klubu MC informováni o nových studijních materiálech i o aktuálním dění v oblasti klavírní pedagogiky a interpretace podle svého zájmu a zaměření.

V současnosti již můžeme sledovat pozitivní výsledky, kterých dosahují absolventi kurzů v oblasti klavírní pedagogiky a interpretace. Projevují se v mnoha směrech. Statisticky jasná je např. vysoká účast a úspěšnost jejich žáků v uměleckých soutěžích, výkony žáků i pedagogů na interpretačních a pedagogických seminářích, stoupající úroveň přípravy žáků na konzervatoře a vysoké školy uměleckého směru a značné rozšíření aktivity pedagogů v místech jejich působení, kam přinášejí nejen nové poznatky a studijní materiály, ale i atmosféru spolupráce a nadšení pro hledání nových cest a možností zkvalitňování výuky. Významným momentem pro hodnocení úspěšnosti pedagogické práce absolventů je však i skutečnost, že dokáží vychovávat žáky k porozumění hodnotné hudbě, tříbit jejich vkus a vyvolávat lásku k umění a úctu k jeho tvůrcům. Mnozí z absolventů MC jsou nejen pedagogy, ale působí i jako metodici či vedoucí pracovníci. V rámci MC byla navázána široká spolupráce, jak mezi pedagogy v ČR, tak mezi pedagogy českými a slovenskými a stále přibývá i dalších zahraničních kontaktů.

MC disponuje vlastní knihovnou studijních materiálů, not, knih, a dalších učebních pomůcek, je vybaveno audiovizuální technikou, zvukovými a obrazovými nosiči. Toto vybavení slouží i studentům a pedagogům Katedry klavírní interpretace HF JAMU, zejména při studiu klavírní pedagogiky, a umožňuje bohatší poradenskou i badatelskou činnost MC. Pedagogům, kteří navštěvují kurzy, je k dispozici i knihovna JAMU v budově Astorka, jsou zváni na koncerty, mistrovské kurzy a další odborně zaměřené akce školy, které souvisejí s jejich profesí.

Pedagogové MC HF JAMU vystupují na přednáškách, seminářích, koncertech a vedou interpretační kurzy v naší republice i v zahraničí, dlouhodobě a pravidelně spolupracují  s řadou škol (ZUŠ, konzervatoře, VŠ) a s Pedagogickými centry v jednotlivých krajích.

Od svých počátků MC každoročně zve zahraniční přednášející, významné klavíristy a pedagogy ze Slovenska, Rakouska, SRN, Polska, Ruska, Ukrajiny, Izraele, Francie, USA a dalších zemí.

Na půdě MC zahájila svou poradenskou a organizační činnost „Agentura Koncertík“, která umožňuje klavírním pedagogům nabídku výměnných koncertů jejich tříd a s nimi spojené výlety u nás i do zahraničí, vzájemné přátelské poznávání, bohaté zážitky žáků a odborné diskuse pedagogů. Tuto činnost organizují studující pedagogové v kurzech MC i absolventi kurzů, aby byla zajištěna další možnost neformální výměny zkušeností i větší motivace žáků pro studium klavírní hry a uplatnění dosažených výsledků. Po přerušení této aktivity v posledních letech se pokusíme na tuto tradici opět navázat.

Na interpretačních seminářích kurzů MC jsou účastníkům představovány výkony vynikajících studentů klavírní hry na HF JAMU, aby jim v případě zájmu mohli nabídnout možnost koncertních vystoupení v místě svého působení. Jsou také propagovány mimořádné výkony studentů konzervatoří a ZUŠ. Na tyto semináře jsou pravidelně zváni vítězové národních a mezinárodních klavírních soutěží.

Během složitého období uzavření škol z důvodu pandemie koronaviru jsme prostřednictvím našeho kanálu YouTube živě vysílali sobotní přednášky, semináře a koncerty. Přednášky a semináře některých kurzů probíhaly interaktivně prostřednictvím platformy ZOOM. Pro posluchače MC jsme zdigitalizovali a dálkově zpřístupnili část knihovny MC, včetně titulů využitelných pro distanční klavírní výuku. 

V následujícím akademickém roce nabízíme sto padesát míst pro posluchače pěti akreditovaných kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oboru Hra na klavír.  Kurzy Metodického centra v oboru klavírní hry jsou akreditovány MŠMT:

Č.j.: MSMT – 33028/2018-1-902