Přehled kurzů MC

Frekventanti kurzů MC mají právo požádat svého zaměstnavatele o úhradu poplatků za kurzy DVPP

Základní kurz:

 • Kurz č. 1 – Současné trendy klavírní pedagogiky a hry instruktivní literatury – čtyřsemestrální kurz (poplatek 4500 Kč za semestr zahrnuje hromadné i individuální lekce )

Následné kurzy:

 • Kurz č. 2 – Stylová klavírní interpretace a moderní teorie klavírní hry – čtyřsemestrální kurz (poplatek 2500 Kč za semestr zahrnuje hromadné lekce, 1 individuální lekce = 250 Kč)
 • Kurz č. 3 – Praktická aplikace moderních studijních materiálů a učebních pomůcek ve výuce klavírní hry – čtyřsemestrální kurz (poplatek 2500 Kč za semestr zahrnuje hromadné lekce, 1 individuální lekce = 250 Kč)
 • Kurz č. 4 – Didaktika profesionální přípravy klavíristů do umělecké a pedagogické praxe – čtyřsemestrální kurz (poplatek 2500 Kč za semestr zahrnuje hromadné lekce, 1 individuální lekce = 250 Kč)
 • Kurz č. 5 – Klub absolventů kurzů MC – klavír (poplatek 2000 Kč za dva semerstry)

„Programy č. 1 – 5 jsou akreditovány v souladu s § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium k prohlubování odborné kvalifikace.“

Poradenská činnost MC

Pro pedagogy a studenty, kteří nejsou frekventanty žádného kurzu MC HF JAMU, činí poplatek za individuální lekci 300 Kč.

ZÁKLADNÍ KURZ

Kurz č. 1 – Současné trendy klavírní pedagogiky a hry instruktivní literatury

Kurz je čtyřsemestrální. Obsahuje výuku Metodiky (36 hodin), Hudební pedagogiky (18 hodin), Hudební psychologie (18 hodin), Interpretační seminář (18 hodin) a Pedagogický seminář (18 hodin) v hromadných předmětech a individuální výuku Hry na klavír (20 hodin), a Vyučovatelské praxe (20 hodin). Za poplatek 250 Kč za hodinu si lze doobjednat v počtu 1-10 hodin za rok výuku Korepetice, Improvizace a Hry na cembalo. V rámci předmětu Osobní kreativita poskytuje též možnost konzultací závěrečné písemné práce z Metodiky klavírní hry, přípravu odborných článků a příspěvků do diskusí a publikací.

Kurz umožňuje frekventantům získat nejnovější poznatky z metodiky klavírní hry, rozvinout svou hru na nástroji se zaměřením na repertoár, který vyučuje pedagog na příslušném stupni a zaměření školy, konzultovat výkony svých žáků buď živě nebo prostřednictvím zvukových nebo i obrazových záznamů své výuky na pracovišti, sledovat výsledky soudobé hudební pedagogiky a psychologie. Jednotlivé semestry jsou kromě metodologických a teoreticko-praktických aspektů příslušných disciplín orientovány i na rozvoj sociálně psychologických a komunikativních dovedností pedagogů v souvislosti s hodnocením výkonů a práce žáka zejména na pedagogických a interpretačních seminářích. Během kurzu jsou posluchači seznámeni se základy pedagogicko-psychologické diagnostiky a s hlavními aspekty přípravy hudebníka na veřejné vystoupení.

Metodika klavírní hry: rozvíjení tvořivé umělecké osobnosti prostřednictvím klavírní hry; výchova hlubokého emocionálního vnímání a prožívání pozitivních vztahů k lidem i k přírodě; srovnání moderních a zastaralých metodických postupů v klavírním vyučování, vzhledem k proměnám způsobu života a potřeb žáků; přehled moderních elementárních klavírních škol u nás a v zahraničí; rozvoj hudebnosti žáků: výchova metro-rytmického cítění, práce s výškou, barvou a dynamikou tónu, rozvíjení tvořivosti žáků, základy analýzy skladeb od prvopočátků výuky, prvky hudebních forem, harmonie, improvizace; práce s říkadlem a písní; postup při získávání klavírní techniky vytvářené na základě priority záměru hudebního vyjádření; základy práce s hudebním textem a hra z not; individuální a vyvážený způsob volby repertoáru pro žáky ZUŠ. Jak studovat skladbu a nacházet optimální způsoby spolupráce s rodiči při vytváření správných návyků efektivního cvičení; interpretace jako prostředek emocionálního sebevyjádření, komunikace a radostného tvoření i vnímání hudby žáky.

Hra na klavír: individuální výuka vychází ze specifických potřeb každého studujícího pedagoga. Základem je průřez repertoárem, který je obvykle probírán na základním a středním stupni, avšak s předpokladem co nejdokonalejšího profesionálního uměleckého provedení. Probíraná látka zahrnuje klavírní školy, technická cvičení a etudy, skladby polyfonní a další přednesový repertoár ze všech stylových období. Obtížnost skladeb odpovídá obvyklé úrovni prvního a druhého stupně ZUŠ. Pedagogové jiných škol hrají repertoár dle učebních plánů svého pracoviště. V kurzu vyučují pedagogové JAMU, kteří jsou vyučujícími hlavního oboru Hra na klavír na hudební fakultě. Frekventanti proto mohou rozvíjet i své klavírní umění ve sféře nejvyšší závažnosti a obtížnosti a konzultovat svůj koncertní repertoár, jsou-li dostatečně vybaveni a připraveni.

Vyučovatelská praxe: tento individuální předmět umožňuje konzultace s vlastními žáky, s modely či analýzu nahrávek vlastní výuky, kterou zaznamená frekventant na svém pracovišti. Umožňuje též konfrontaci výuky frekventanta s výukou pedagoga JAMU, který řeší problém s týmž žákem, případně konzultuje jeho přípravu na koncerty, soutěže či ke zkouškám na vyšší stupeň hudebního studia.

Hudební psychologie: aplikace moderních vědeckých poznatků do praktických činností klavírního pedagoga; zaměření na oblast psychologie osobnosti a hudební psychologie, aplikaci a využití speciálních testů a řešení problematiky vztahů emocionality a racionality v obecném i specificky hudebním vývoji dítěte a dospívajícího člověka.

Hudební pedagogika: analýza a diskuse o moderních filmových vědeckých dokumentech o principech výuky a rozvíjení kreativní hudební osobnosti; hra na klavír a zdraví; lehké mozkové dysfunkce a jejich léčení prostřednictvím klavírní výuky; výuka handicapovaných žáků; příprava žáků na veřejná vystoupení, koncerty a soutěže.

Interpretační seminář: navazuje na metodiku klavírní hry. V jeho náplni je praktické předvedení práce se žákem, rozbory výkonů ze záznamů mezinárodních klavírních soutěží a práce vynikajících pedagogů.
Pedagogický seminář: přináší aktuální poznatky z oboru. Informace o nově vycházejících notových materiálech, možnostech jejich využití, jsou uváděny zvukové nahrávky instruktivní literatury, frekventanti jsou informováni o výsledcích soutěží, interpretačních a pedagogických kurzech i o aktuálních odborných přednáškách a seminářích u nás i v zahraničí. Je vytvořen prostor pro diskuse a formulování názorů na frekventanty zvolená témata.

Osobní kreativita: příprava závěrečné písemné práce: dává možnost individuálních konzultací zpracování zvoleného odborného tématu písemné práce, která je, po vypracování a přijetí odbornou komisí, trvale k dispozici v knihovně Metodického centra HF JAMU, a rovněž mnohdy publikována v časopisu Pianissimo aj. Vede pedagogy k rozvíjení přesné formulace vlastních názorů, jejich skloubení s předchozími znalostmi a obohacení nejen žáků, ale i svých kolegů. V předmětu lze konzultovat vlastní publikační činnost a odborné příspěvky do diskusí i přednášky.

Výuka hromadných předmětů probíhá v sobotu od 9:45 do 14:30, v devíti blocích za rok, ve stanovených konzultačních dnech příslušného ročníku. Individuální lekce jsou vyučovány v sobotu i v jiných dnech, kromě toho se frekventanti zúčastňují zahajovacího konzultačního dne, ve kterém je obsažen blok odborných přednášek a organizační informace. Nepovinně je možná účast jedenkrát měsíčně v celodenním bloku aktuálních pedagogických a interpretačních společných akcí a seminářů.

Výuka předmětů probíhá dle následujícího učebního plánu:

I. ročník 
HROMADNÁ VÝUKA 
Metodika klavírní hry2 hodiny
Interpretační seminář1 hodina
Hudební pedagogika2 hodiny
Pedagogický seminář1 hodina
INDIVIDUÁLNÍ HODINA 
Hra na klavír1 hodina
Vyučovatelská praxe1 hodina
Předpokládaná účast: nejméně 75 hodin za rok.
II. ročník
HROMADNÁ VÝUKA
Metodika klavírní hry 2 hodiny
Hudební psychologie1 hodina
Pedagogický seminář1 hodina
Interpretační seminář1 hodina
INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA
Hra na klavír1 hodina
Vyučovatelská praxe1 hodina
Osobní kreativita1 hodina
Předpokládaná účast: minimálně 80 hod. za rok.

Frekventanti mají navíc právo účasti na všech pedagogických a interpretačních seminářích, přednáškách a jednorázových seminářích v rámci ostatních kurzů Metodického centra.

Kurz je určen především absolventům konzervatoří a vysokých hudebních škol, kteří působí v hudebním školství. Mohou jej však navštěvovat i ti pedagogové, kteří sice nejsou absolventy konzervatoře, ale kteří prokazují dostatečné profesionální (hudební) dovednosti a mají pedagogickou praxi v ZUŠ. Kurz je otevřen i absolventům neučitelských univerzitních oborů (například muzikologie), kteří vyučují na ZUŠ či konzervatořích. První rok studia je zakončen zápočty a klasifikovanými zápočty všech předmětů, druhý rok komisionálními zkouškami z metodiky, hry na klavír, pedagogické praxe, psychologie a pedagogiky. Součástí závěrečné zkoušky je rovněž pohovor spojený s hodnocením závěrečné písemné práce. Na základě úspěšně vykonané zkoušky získává frekventant osvědčení o absolvování kurzu s vyznačením studovaných předmětů a vykonaných zkoušek.

Přihlášku ke Kurzu 1 naleznete zde: Kurz 1

NÁSLEDNÉ KURZY

Kurz č. 2 – Stylová klavírní interpretace a moderní teorie klavírní hry

Ve čtyřech semestrech tohoto kurzu jsou zahrnuty povinné předměty hromadné: Dějiny klavírní hry a pedagogiky (9 hodin), Dějiny a literatura klavíru (36 hodin), Teorie klavírní interpretace (9 hodin), Pedagogický seminář (24 hodin), Interpretační seminář (20 hodin) a volitelné předměty individuální nepovinné: Hra na klavír, Pedagogické konzultace, Korepetice, Improvizace, Hra na cembalo.

Kurz poskytuje teoretické i praktické znalosti o vývoji klavírní hry a způsobu historicky poučené interpretace skladeb, které patří do pedagogického i koncertního repertoáru pianistů, od nejstarších období klávesové literatury až po současnou klavírní tvorbu. Informace historické povahy jsou provázány s praktickými zvukovými ukázkami, hranými jak na klávesových nástrojích, jež byly předchůdci dnešního klavíru, tak i na moderním klavíru. Obsáhlý průřez instruktivní literaturou klavíru je uskutečňován formou analýzy skladeb a jejich interpretace, konfrontován s výkony světových umělců a pedagogů i studentů a žáků. Je při tom využíváno mistrovských nahrávek na zvukových a obrazových nosičích a záznamů z mezinárodních klavírních soutěží i živých ukázek na seminářích spojených s jejich analýzou. Tato analýza je zároveň praktickým doplněním a aplikací moderní teorie klavírní interpretace do pedagogické praxe. Hlavní zřetel v teorii interpretace je věnován dvěma oblastem: 1. efektivnímu studiu klavírní skladby, 2. přípravě a průběhu veřejného vystoupení. Ve volitelných předmětech je umožněno frekventantům, aby si sami zvolili počet hodin a jejich rozvržení i náplň podle svých individuálních potřeb a pracovního zaměření. Na vlastní hře na klavír si mohou ověřit správnost pochopení a uplatňování získaných poznatků, dále konzultovat výsledky své práce se žákem, případně rozvíjet své umění klavírního doprovodu.

Podrobné obsahy předmětů s vyšší hodinovou dotací:

Dějiny a literatura klavíru

 • Život a tvorba anglických virginalistů, francouzských clavecinistů, Frobergera, Kuhnaua, Purcella, Händela a Bacha, vznik a vývoj klavíru, temperované ladění.
 • Čeští mistři a jejich podíl ve vývoji klasicismu, vývoj klavírů, Bachovi synové a jejich tvorba, život a klavírní dílo Haydna, Mozarta a Beethovena.
 • Život a tvorba Dusíka, Webera, Mendelssohna, Schuberta, Schumanna, Chopina, Liszta , Brahmse, Smetany, Dvořáka, česká klavírní škola, život a tvorba Francka, Saint- Saense, Fauré, vznik francouzské klavírní školy.
 • Vznik ruské klavírní školy, život a tvorba Čajkovského, Rachmaninova, tvorba představitelů Mocné hrstky a dílo významných impresionistů Debussyho a Ravela, život a dílo Regera, zakladatele neoklasicismu Busoniho, Hindemitha, klavírní tvorba Schönberga, Berga a Weberna.
 • Nové směry ve francouzské hudbě – tvorba členů Pařížské šestky a jejich klavírní dílo, projevy ruské moderny – Skrjabin, Stravinskij, Prokofjev, Šostakovič, zástupci polské a maďarské moderny – Szymanowski, Bartók.
 • Tvorba Martinů, Janáčka, anglo–americká klavírní tvorba, Messiaen a jeho klavírní dílo.

Interpretační seminář

Analýza předvedeného interpretačního výkonu, případně jeho videozáznamu. Výkon je posuzován z hlediska pochopení sémantiky autora, převažující estetiky daného stylu i z hlediska vhodnosti zvolených technických prostředků interpretace. Konfrontace názorů frekventantů a jejich konfrontace s názory pedagogů objektivizuje hodnocení výkonu, přináší frekventantům i interpretovi jasnou odezvu a určuje tak další směr jejich práce.

Pedagogický seminář

Seznámení se s aktuálními poznatky oboru, analýza práce špičkových pedagogických osobností (živě či pomocí záznamu). Prezentace vlastní pedagogické práce frekventantů před odborným publikem a následná diskuse.

Schopnost formulace odborných názorů při hodnocení výkonů žáků. Tříbení názorů v diskusi o formách a metodách rozvíjení interpretačního talentu. Praktické seznámení frekventantů s novými notovými materiály a pomůckami, zejména pro elementární klavírní pedagogiku. Zvukové nahrávky instruktivní literatury. Analýza záznamů výkonů z klavírních soutěží. Prostor pro diskusi a formulaci názorů na témata zvolená frekventanty, např. metodika výuky pedalizace, artikulace, čtyřruční hra.

Vzdělávací cíl

Poskytnout klavírním pedagogům spolehlivou orientaci v oblasti nových poznatků z historie klavírní literatury, interpretace a pedagogiky, které se v posledních desetiletích zmnohonásobily a vedly k rozšíření repertoáru a k významným změnám v jeho interpretaci i pedagogickém využití. Nejde jen o jednostranné zaměření na historicky poučenou interpretaci staré hudby, ale zároveň s tím i o aplikaci nejmodernějších poznatků o efektivním studiu klavírní hry. To má přímý dopad na kvalitu veřejných vystoupení žáků, na úspěchy v národních i mezinárodních soutěžích, na šíři jejich znalostí a kulturního rozhledu.

Podmínky pro získání Osvědčení o absolvování kurzu

Účast v předmětech evidovaná v prezenčních listinách. Absolventi kurzu obdrží osvědčení s vyznačením studovaných předmětů, případně dosaženého prospěchu při závěrečných zkouškách, pokud o zkoušku požádají.

Přihlášku ke Kurzu 2 naleznete zde: Kurz 2

Kurz č. 3 – Praktická aplikace moderních studijních materiálů a učebních pomůcek ve výuce klavírní hry

Základem náplně tohoto kurzu jsou pedagogické i interpretační semináře a metodika klavírní hry, které jsou kombinovány s možností individuálního studia sólové klavírní hry, korepetice i improvizace a s konzultacemi výkonů žáků frekventantů v sólové i komorní hře. Vzdělávání proto probíhá ve třech rovinách: 1. získávání znalostí, 2. praktická orientace a dovednosti při jejich uplatňování, 3. individuální ověření nabytých poznatků a zkušeností při vlastním studiu problematiky klavírní hry a ve výuce žáků.

Metodika: přednášky zahrnují a reflektují následující okruhy témat a skutečností: v posledním desetiletí vznikla řada nových kvalitních klavírních škol a sbírek instruktivních skladeb se specifickým zaměřením např. na předškolní věk dětí, na poznávání hudební literatury u klavíru, na rozvíjení tvořivosti žáka formou improvizace, na práci s urtextovými edicemi skladeb, na hru jazzu a zábavné hudby. Vznikly nové instruktivní skladby i materiály zajišťující praktické uplatnění teoretických znalostí žáků při studiu klavírních skladeb. Rozšířily se počty a specifické zaměření klavírních soutěží, např. v nízkých věkových kategoriích, ve čtyřruční hře atp., o kterých nestačí pouze informovat, je třeba též pomoci k jejich efektivnímu využívání v práci pedagogů.

Další témata předmětu Metodika:

 • Individuální a vyvážený způsob volby repertoáru pro žáky ZUŠ. Práce na skladbě a optimalizace spolupráce s rodiči při vytváření správných návyků efektivního cvičení; interpretace jako prostředek emocionálního sebevyjádření, komunikace a radostného tvoření i vnímání hudby žáky.
 • Metodické postupy při práci na skladbě, srovnání zastaralých a moderních přístupů. Význam analýzy skladeb.
 • Základní druhy klavírní techniky. Význam technických cvičení a způsoby práce s nimi.
 • Možnosti dětské ruky. Řešení technických obtíží – nalézání příčin problémů.
 • Pedalizace a její metodika od počáteční výuky.
 • Studium klavírních etud. Nejčastěji užívané sbírky etud pro začínající i pokročilé, specifičnost práce na etudě se začátečníkem.
 • Práce s písní od počátků výuky na elementárním stupni. Metodika výuky improvizace, improvizace doprovodu, hra podle akordických značek atd. České i zahraniční materiály.
 • Repertoár a způsob práce při výuce čtyřruční hry. (rozsah: 60 hodin)

Pedagogicko-psychologické aspekty klavírního pedagoga a žáka v současnosti:

Cílem je na základě teoretických poznatků a praktických příkladů přispět k hlubšímu uvědomění si významu role učitele v současnosti a bližšímu porozumění osobnosti žáka.
Předmět se zabývá pedagogicko-psychologickými aspekty dvou základních činitelů výuky hry na klavír – klavírního pedagoga a žáka – v kontextu 21. století. Věnuje se postavení a roli pedagoga, pedagogově motivaci k výuce a bezprostředně v pedagogickém procesu a stylu jeho učení. Představeni jsou vybraní klavírní pedagogové a jejich pedagogický i lidský odkaz.
Žák je charakterizován na základě svého vývoje. S ohledem na stupeň dosažených hudebních schopností a dovedností žáka se zřetelem ke klavírní hře jsou zmiňovány možnosti efektivní, smysluplné a radostné výuky hry na klavír v každém věku. Zřetel je brán mimo jiné také na další faktory, například specifické poruchy učení.

Předmět je založen na kombinaci dvou principů:

 1. Prezentace vybraných tematických okruhů
 2. Aktivní participace posluchačů při výuce – řízená diskuse (rozsah: 20 hodin)

Pedagogické a interpretační semináře: poskytují praktické ukázky využívání nových pomůcek, které významně ovlivňují kvalitu vyučovacího procesu. Jejich využívání je umožňováno jednak informacemi o jejich existenci, jednak jejich poznáváním a získáním dovednosti je zhotovit, či obměňovat podle potřeb a věku žáků, případně i zvládnutím způsobu práce s moderní digitální záznamovou technikou (audio a video rekordéry, multimediální programy na PC, kamery, atd.). Široká škála informací je poskytována tak, aby napomohla pedagogům v orientaci na internetu a při využívání nahrávek z osobních i školních archivů způsobem, který umožní zaměřit sebevzdělávání na specifické potřeby jednotlivců.
Vzhledem k tomu, že mnohé z těchto pomůcek a moderních informací přicházejí ze zahraničí, je důležité naučit pedagogy pracovat se specializovanými odbornými časopisy, speciálními instruktivními zvukovými a obrazovými materiály atd. Lektoři kurzu sami překládají, případně zajišťují překlady významných odborných textů pro jejich snazší aplikaci v praxi.

Další náplň seminářů přináší kontakt frekventantů se současnými skladateli a interprety, kteří svými názory a radami poskytují možnost aktualizace předchozího odborného vzdělání. Rovněž setkávání s našimi i zahraničními vysokoškolskými klavírními pedagogy je zdrojem nových pohledů na výuku.

Frekventanti kurzu mohou využít možnosti vystoupení svých vybraných žáků na koncertech v aule HF JAMU, které jsou nahrávány, analyzovány a archivovány. Koncerty mají tematické zaměření buď k přípravě na konkrétní klavírní soutěže národní či mezinárodní, nebo na interpretaci skladeb určitého stylového období, žánru, skladatele, na určitou věkovou skupinu žáků.
Součástí je analýza předvedeného interpretačního výkonu, případně jeho videozáznamu. Výkon je posuzován z hlediska pochopení sémantiky autora, převažující estetiky daného stylu i z hlediska vhodnosti zvolených technických prostředků interpretace. Konfrontace názorů frekventantů a jejich konfrontace s názory pedagogů objektivizuje hodnocení výkonu, přináší frekventantům i interpretovi jasnou odezvu a určuje tak další směr jejich práce.

Frekventanti se seznamují s aktuálními poznatky oboru, analyzují práci špičkových pedagogických osobností (živě či pomocí záznamu). Praktické seznámení frekventantů s novými notovými materiály a pomůckami, zejména pro elementární klavírní pedagogiku. Zvukové nahrávky instruktivní literatury. Analýza záznamů výkonů z klavírních soutěží. Prostor pro diskusi a formulaci názorů na témata zvolená frekventanty, např. metodika výuky pedalizace, artikulace, čtyřruční hra apod.

Zvláštní prostor je v tomto kurzu věnován klavírní improvizaci a její metodice pro základní umělecké školy.

Součástí seminářů jsou dále diskuse a vzájemná výměna zkušeností v zájmových skupinách, z nichž je největší skupina pedagogů, kteří se specializují na výuku předškolních dětí a skupina pracující s dětmi s lehkými mozkovými dysfunkcemi či s handicapovanými žáky.

Speciální pomoc je poskytována pedagogům s těžkým zrakovým postižením a ve spolupráci s radou zrakově postižených učitelů hudby, která pracuje na půdě Spojené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS), jsou konzultovány možnosti získávání notových materiálů a přizpůsobení nových učebních pomůcek pro zrakově handicapované pedagogy. (rozsah: 60 hodin)

Podmínky pro získání Osvědčení o absolvování kurzu: osvědčení o absolvování kurzu je vázané na účast evidovanou na prezenčních listinách a písemnou zprávu každého frekventanta, která zahrne jeho vyjádření k přínosu kurzu pro jeho práci a konkretizaci dosažených pedagogických výsledků. Na Osvědčení budou vyznačeny předměty hromadné i individuální výuky, kterou posluchač absolvoval.

Přihlášku ke Kurzu 3 naleznete zde: Kurz 3

Kurz č. 4 – Didaktika přípravy klavíristů do umělecké a pedagogické praxe (čtyřsemestrální kurz)

Cílem tohoto kurzu je zkvalitnění přípravy studentů pro povolání klavírního pedagoga a příprava přednášejících a vedoucích pedagogů pro odborné semináře a další vzdělávání pedagogů. Aktualizace odborných znalostí klavírních pedagogů hudebních gymnázií, středních a vyšších odborných škol a pedagogických fakult; vytvoření podmínek pro odbornou diskusi a výměnu zkušeností. Odborná příprava klavírních metodiků všech úrovní a vedoucích předmětových komisí na ZUŠ. Rozšíření praktických i teoretických znalostí absolventů kurzů s pořadovými čísly 1– 3.

Kurz obsahuje povinné předměty Pedagogický a interpretační seminář a Didaktika klavírního umění a poskytuje možnost výběru dvou předmětů ze tří níže uvedených, které jsou označeny hvězdičkou. Kromě toho lze zvolit konzultace v předmětu Hra na klavír a Vyučovatelská praxe či Korepetice, Improvizace, Hra na cembalo.

Pedagogický a interpretační seminář:

 • samostatné vedení semináře klavírních pedagogů
 • organizace koncertu žáků
 • průvodní slovo na koncertě
 • vedení odborné diskuse k zadanému tématu
 • návrhy na témata odborných seminářů a na způsob jejich zajištění
 • samostatné vystoupení na pedagogickém semináři formou přednášky a následné diskuse
 • analýza předvedeného interpretačního výkonu, případně jeho videozáznamu
 • hodnocení interpretace z hlediska pochopení sémantiky autora, převažující estetiky daného stylu i z hlediska vhodnosti zvolených technických prostředků interpretace
 • konfrontace názorů frekventantů a jejich konfrontace s názory pedagogů (objektivizuje hodnocení výkonu, přináší frekventantům i interpretovi jasnou odezvu a určuje tak další směr jejich práce)
 • aktuální poznatky oboru, analýza práce špičkových pedagogických osobností (živě či pomocí záznamu).
 • praktické seznámení s novými notovými materiály a pomůckami, zejména pro elementární klavírní pedagogiku
 • zvukové nahrávky instruktivní literatury
 • analýza záznamů výkonů z klavírních soutěží
 • diskuse a formulace názorů na témata zvolená frekventanty, např. metodika výuky pedalizace, artikulace, čtyřruční hra apod.

*Výuka předmětu Povinný klavír: rozdílné poslání této výuky pro praktické uplatnění absolventa ZUŠ, hudebního gymnázia, konzervatoře hudební či taneční, pedagogické fakulty. Specifičnost výuky začátečníků různého věku a volba vhodných škol a repertoáru. Způsoby motivace žáka. Rozdíly v práci se studenty v závislosti na jejich různé pokročilosti a hlavním oboru studia. Improvizace, hra z listu a transpozice. Tvořivý přístup ke stylovosti a hudebnímu výrazu. Význam zkoušek a kritéria klasifikace.

*Výuka předmětů Metodika klavírní hry a Vyučovatelská praxe: formy a způsoby motivace studentů – budoucích pedagogů klavírní hry. Sestavení plánu učiva v předmětu Metodika klavírní hry a vytvoření otázek ke komisionálním zkouškám na konzervatoři či ke státním zkouškám na pedagogických fakultách. Soudobá i historická česká a zahraniční studijní literatura v oblasti klavírní pedagogiky. Možnosti, formy a kombinace způsobů organizování Vyučovatelské praxe.

*Metodika předmětů Dějiny a literatura klavíru, Improvizace a hra z listu, Interpretační seminář, Doprovod – korepetice: Srovnání učebních osnov a plánů u nás a v zahraničí, požadavky ke zkouškám a k absolutoriu. Odborná literatura k metodice a náplni výuky uvedených předmětů. Příprava studenta k dalšímu sebevzdělávání v profesionální praxi. (rozsah: 20 hodin)

Didaktika klavírního umění: studium moderní literatury z oblasti teorie klavírní interpretace. Analýzy klavírních skladeb z kmenového repertoáru konzervatoří. Příprava na veřejná vystoupení a soutěže. Příprava k vysokoškolskému studiu klavírní hry. Analýza skladeb a diskuse o záznamech výkonů studentů konzervatoří a vysokých škol. Rozbor způsobu práce vynikajících pedagogů ve výuce i při jejich působení na interpretačních kurzech. Odborná diskuse k aktuálním otázkám oboru.

Podmínky pro získání Osvědčení o absolvování kurzu: účast v předmětech evidovaná v prezenčních listinách. Absolventi kurzu obdrží osvědčení s vyznačením studovaných předmětů, případně dosaženého prospěchu při závěrečných zkouškách, pokud o zkoušku požádají.

Přihlášku ke Kurzu 4 naleznete zde: Kurz 4

Kurz č. 5 – Klub absolventů kuzů MC – klavír (dvousemestrální kurz)

Kurz č. 5 – Klub MC (dále jen Klub) je určen pro absolventy kurzů MC nebo pro posluchače MC, kteří by byly nuceni přerušit docházku do jiných kurzů MC z důvodu nemoci, mateřství nebo jiných závažných okolností. Posluchač  Klubu má právo výběru čtyř konzultačních dnů za rok podle vlastní volby (za roční poplatek 2000 Kč) kromě zahájení, kdy je z organizačních důvodů účast posluchačů Klubu nutná. Celkově tedy obsahuje předpokládaná prezence v tomto kurzu pět konzultačních dnů se zahájením včetně. Posluchač Klubu si může objednat individuální konzultace v předmětech nabízených v ostatních kurzech za poplatek 250 Kč za jednu hodinu. Možnost využití studijních materiálů z knihovny MC je však omezena pouze na prezenční výpůjčku v rámci jednoho konzultačního dne. Rozsah hromadné výuky v tomto kurzu lze čerpat až do výše 50 hodin za rok, individuální výuka je volitelná, proto závisí na volbě počtu hodin objednaných posluchačem po schválení příslušného vyučujícího pedagoga. Po splnění prezence je vystaveno posluchačům tohoto kurzu každoročně Osvědčení s vyznačením počtu absolvovaných hodin.

Přihlášku ke Kurzu 5 naleznete zde: Kurz 5

Individuální předmět:

Hra na cembalo: poskytuje posluchačům možnost seznámit se se specifickou cembalovou technikou a historickým prstokladem. Posluchač poznává artikulační, zvukové a dynamické možnosti nástroje. Důraz je kladen na přizpůsobení úhozu na jemnou historickou mechaniku cembala a jiných historických klávesových nástrojů. Studium se zaměřuje na poznávání, analýzu, diferenciaci a osvojení společných a rozdílných vlastností techniky hry na historické klávesové nástroje a moderní klavír. Student pozná nejspecifičtější cembalovou literaturu, především repertoár anglických virginalistů a francouzských clavecinistů. Výuka uvede studenta do problematiky dobové estetiky a hráčské praxe. Během studia se posluchač seznámí se specifickými znaky ornamentiky v závislosti na národních školách s akcentem na její aplikaci na studovaný repertoár. Student má možnost poznávat různorodé styly historického repertoáru a přizpůsobuje svou techniku daným historickým nástrojům. Důraz je kladen na možnost zpětné vazby a využití získaných poznatků ve výuce a interpretaci staré hudby na moderní klavír. Seznamuje se základním způsobem hry generálbasového doprovodu a základní improvizací číslovaného basu.